အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေဆာင္မည္..........

Wednesday, March 23, 2011

ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႔နယ္အတြင္းက အႏွိပ္ခန္းမ်ား ကာရာအိုေကခန္းမ်ားကို စတင္ႏွိမ္နင္း

ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ စင္တင္ ေတးဂီတလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျဗဴတီပါလာလုပ္ငန္း မ်ား၊ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားမရွိေစရန္ ႏွင့္ မည္သည့္အႏွိပ္ခန္းမွ် လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳ ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ၿပီး လုိက္နာမႈမရွိဘဲ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေတြ႕ ရွိက ျပစ္မႈဆုိင္ရာပုဒ္မ (၁၈၈) အရ တရားစြဲ ဆုိ အေရးယူခံရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းအား ရာ သက္ပန္ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေန ျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ စာအမွတ္ ၅/၄၃-၂၈/ ဦး ၆ (၀၃၃၉) ၂၀၁၁ မတ္ ၈ ရက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း စင္တင္ေတးဂီတလုပ္ငန္း၊ ကာ ရာအုိေကလုပ္ငန္း၊ ျဗဴတီပါလာလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕မ်ား အက္ဥပေဒ၊ ေက်း ရြာအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲျပဳလုပ္ ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထား ရမည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳ လုပ္ရ။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေစကာမူ ညစဥ္ ၁၁နာရီ ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေစဘဲ အခါ အားေလ်ာ္စြာ အခ်ိန္ျပင္ဆင္ကန္႔သတ္မႈ ကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ေနရာတြင္ စည္ပင္ သာယာေရးအက္ဥပေဒ၊ ယစ္မ်ဳိးဥပေဒ၊ ၿမိဳ႕ မ်ားဥပေဒ၊ ေက်းရြာဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ရမည္။

ေဖ်ာ္ေျဖသီဆုိသူမ်ား သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ သီဆုိမႈခႏၶာလႈပ္ရွားျပသ မႈ လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္၊ ေဒသခံမဟုတ္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖသီဆုိသူမ်ားအားလံုး ဥပေဒႏွင့္အ ညီ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားရမည္။ ထူးျခားၿပီး အမ်ားစိတ္၀င္စားေသာသူ (ေက်ာ္ၾကားသူ) မ်ားသီဆုိမႈမ်ားအတြက္ သီးျခားခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိ မွသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိမိပိုင္နက္အတြင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ မိမိတာ၀န္ယူရမည္။ ကာရာအုိေကသီခ်င္းဆုိခန္းမ်ားသည္ အသံ လံုခန္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္းျမင္သာ သည့္အခန္းဖြဲ႕စည္းမႈရွိရမည္။ မွန္အၾကည္ တပ္ထားရမည္။ လုိက္ကာကာရံထားျခင္း မျပဳရ။ ကာရာအုိေကသီဆုိခန္းအတြင္း အမ်ဳိး သား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးတည္း သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖ ျခင္းမျပဳရ။

ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းရွင္သည္ မိမိဆုိင္ရွိ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိ ပိုင္နက္အတြင္းမွ ျပင္ပသို႔ထြက္ခြာခြင့္မျပဳရ။ ျဗဴတီပါလာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေန ျဖင့္လည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ လုပ္ ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ အခ်င္းခ်င္း ျမင္သာ ေသာအခန္းျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရ မည္။ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း၌ မည္သည့္အႏွိပ္ခန္းမွ လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။ ဤတားျမစ္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သူသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ (၁၈၈) အရ တရားစြဲဆိုအေရးယူခံရမည့္ အျပင္ လုပ္ငန္းအား ရာသက္ပန္ပိတ္သိမ္း သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ပါရွိပါသည္။

မိတၱဴထုတ္ရန္

No comments:

Post a Comment